Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenie
  Nákup tovaru prostredníctvom e-obchodu Ing. Michal Čvirik (ďalej len e-obchod) môžu uskutočnovať fyzické alebo právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
 2. Objednanie tovaru
  Tovar je možné objednať si prostredníctvom e-obchodu na našich stránkach, a to ktorýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo “Kúpiť” alebo “Pridať do košíka”.
  Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v e-obchode. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré sú od neho vyžadované. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie konkrétnej objednávky alebo zasielanie ponúk produktov e-obchodu a nebudú sprístupnené tretím osobám. Po registrácii bude každému zákazníkovi pridelené osobné konto, pod ktorým mu budú acheter viagra sans ordonnance vytvárané jeho objednávky. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkom zapísať si a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.
  Tovar sa objednáva stlačením tlačidla “Kúpiť” alebo “Pridať do košíka”, čím sa vybraný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v e-obchode. Zaregistrovanie objednávky bude potvrdené oznámením o prijatí objednávky. Po doručení oznámenia o prijatí objednávky Vám budú údaje o vybavení, odoslaní a výslednej cene zásielky zaslané na Vami uvedený e-mail.
  V e-obchode je umožnený zákazníkom prístup k informáciam o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, odoslanie …) po autorizácii prihlasovacími údajmi.
 3. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
  Tovar odosielame do
  14 pracovných dní od zmeny stavu Vašej objednávky na: “spracováva sa”.
  (o zmene stavu objednávky bude zákazník vždy informovaný mailom).
  V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v stanovenej lehote, objednávka bude riešená individuálne.
  Väčšina textilu je vyrábaná v krajčírskej dielni na základe objednávky – farba, veľkosť, typ textilu, následne je zrealizovaná potlač textilu podľa požiadaviek v objednávke. Urýchliť dodanie tovaru je možné len vo výnimočných prípadoch na základe dohody.
  V prípade objednávky z ČR bude zákazníkovi tovar odoslaný najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia prijatia platby.
  Zákazník má možnosť výberu doručenia objednaného tovaru a to:
  – kuriérskou službou UPS, slovenskou poštou
  – osobne v sídle firmy
  Ing. Michal Čvirik sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v e-obchode ako adresu doručenia. V adrese doručenia musí byť uvedené aj kontaktné telefónne číslo.
 4. Platobné podmienky
  Všetky ceny v e-obchode sú uvedené vrátane DPH. Všetky ceny platia do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ bol tovar objednaný, platí cena, za ktorú bol objednávaný bez ohľadu na prípadné zmeny v cenách.
  Zákazník zo SR má možnosť platby
  – platba dobierkou: zákazník zaplatí sumu svojej objednávky v hotovosti kuriérovi pri preberaní tovaru.

  E-obchod môže žiadať od kupujúceho úhradu objednávky vopred.

  Zákazník z ČR má možnosť uskutočniť platbu
  – platba dobierkou: zákazník zaplatí sumu svojej objednávky v hotovosti kuriérovi pri preberaní tovaru.

 5. Storno objednávky
  Zákazníkom: Objednávka môže byť zákazníkom zrušená najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia, a to formou e-mailu. V ďalších prípadoch je potrebná vzájomná dohoda.
  Ing. Michal Čvirik si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať. Ak táto situácia nastane, Ing. Michal Čvirik bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak cena objednávky alebo jej časť už bola zákazníkom zaplatená a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, Ing. Michal Čvirik sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 10 dní na jeho účet sumu zaplatenú za tovar, vrátením sa rozumie odpísanie príslušnej sumy z bankového účtu Ing. Michal Čvirik
  V prípade, že cena objednávky nebude pripísaná na náš účet do 7 dní od zadania objednávky, objednávka bude stornovaná.
 6. Vrátenie tovaru
  Podľa zákona c.108/2000 Z.z. § 12 ods.5 c) o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.
  Všetok tovar ponúkaný v e-obchode je vyrábaný na základe osobitných požiadaviek zákazníka, preto ho nemožno vrátiť ani vymeniť. Venujte prosím zvýšenú pozornosť výberu oblečenia z našej ponuky. Na prípadné otázky vám radi odpovieme, kontaktujte nás na info@danieldesign.sk.
 7. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky
  Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.shop.danieldesign.sk, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.
 8. Reklamačné podmienky a záručná doba
  Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
  Reklamácia sa vzťahuje na chyby tovaru spôsobené výrobcom, ktoré kupujúci zistil po prevzatí tovaru. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
  Na nami predávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  V prípade reklamácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 0917 568 021 alebo na e-mail: info@danieldesign.sk. Oprávnenosť reklamácie posúdime bez zbytočného odkladu po zaslaní tovaru späť na našu adresu.
 9. Ochrana osobných údajov
  Svojou registráciou v našom e-obchode súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov NRSR 428/2002 a novelizácie 99/2005 Z.z. Ing. Michal Čvirik týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúviacej s propagáciou internetového obchodu www.nipa.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 10. Záverečné ustanovenia
  Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.8.2016 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontakt
Ing. Michal Čvirik
Kotešová 900
013 61 Kotešová

IČO: 45701792
DIČ: 1083116705
Nie je platiteľ DPH